Opslag essentieel voor klimaatdoelen en leveringzekerheid

CO2-opslag

Voor veel processen in de industrie zijn duurzame opties nog onvoldoende beschikbaar. Om industriële emissies snel terug te dringen speelt afvang en opslag van CO2 een belangrijke rol in het kabinetsbeleid en de Green Deal. De rol van EBN in CO2-opslag is in een Kamerbrief d.d. 5 juli 2021 verder uitgewerkt. Veiligheid vindt het ministerie een primair publiek belang dat een grotere rol van EBN rechtvaardigt. Nu al onderzoeken we de geschiktheid van opslaglocaties en het optimaliseren van hergebruik van infrastructuur om kosten te beperken.

Porthos

EBN is deelnemer in het Porthosproject voor de tijdige totstandkoming van dit eerste CO2-opslagproject in Nederland. Porthos (samenwerking met Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam) is voorloper binnen de EU. Mijlpaal was het tekenen van de definitieve contracten door Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Deze bedrijven willen vanaf 2024 samen jaarlijks 2,5 Mton CO2 van hun installaties in Rotterdam opslaan. Vanwege het groeiende aanbod van CO2 voor opslag werken we aan nieuwe opslaglocaties.

Aramis

Samenwerkingsverband Aramis (met TotalEnergies, Shell Nederland en Gasunie) ontwikkelt grootschalige CO2- transportinfrastructuur. EBN is partner voor de onderzoeksfase. Deze infrastructuur wordt toegankelijk voor derden; industriële klanten en opslagvelden kunnen stapsgewijs worden aangesloten. Planning is een definitief investeringsbesluit in 2023 en een operationele start uiterlijk 2027.

Energieopslag

De behoefte aan energieopslag groeit bij meer energie uit wind en zon en meer warmtenetten. Nu al is EBN betrokken bij de ondergrondse opslag van aardgas. Met onze eigen ‘Routekaart Energieopslag 2035' maakten we inzichtelijk wat er nodig is om grootschalige opslag te ontwikkelen. De zogeheten OPVIS-2 rapportage (samenwerking TNO) over ondergrondse energieopslag werd aan het ministerie en de Tweede Kamer gezonden. Vervolgopdracht is een haalbaarheidsstudie naar offshore waterstofopslag.

Terug naar het overzicht