Systeemintegratie en duurzame gassen

We verkennen en ontwikkelen energie-innovaties voor systeemintegraties in de Nederlandse energietransitie. We onderzoeken samen met partners de mogelijkheden voor het opschalen (productie), toepassen en opslaan van waterstof en groen gas binnen de Nederlandse energietransitie.

Gasvormige energiedragers

Gasvormige energiedragers zoals groen gas en waterstof en energieopslag hebben een belangrijke functie in het toekomstige duurzame energiesysteem. EBN heeft een rol in het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van duurzame gassen en energieopslag in het energiesysteem. We adviseren het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voeren studies uit en ontwikkelen samen met partners pilotprojecten. Onze kennis van de ondergrond, de gaswaardeketen, van gasproductieprojecten, de assets en van de verschillende stakeholders, is van waarde voor en in de diverse samenwerkingsverbanden.

Groen gas

In 2020 heeft EBN een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Engie en Shell om de ontwikkeling van een groengasfabriek te onderzoeken op de mijnbouwlocatie GZI in Emmen. De regionale energiehub Emmen GZI-Next staat model voor de wijze waarop ook andere bestaande mijnbouwlocaties ingezet kunnen worden voor het versnellen van groengasprojecten. Wij onderzoeken ook mogelijkheden om met partners meer innovatieve technologieën voor het vergisten of vergassen van biomassa toe te passen.

Waterstof

Waterstof kan een essentiële pijler gaan vormen van het toekomstige klimaatneutrale en flexibele energiesysteem. EBN levert een bijdrage aan het op gang brengen van een nieuwe waardeketen voor waterstof vanuit haar eigen rol en expertise: we kunnen als publieke organisatie een rol spelen als katalysator en verbinder van partijen en kennis, als partij die de gaswaardeketen goed kent actief bijdraagt aan verduurzaming daarvan en als partij die CO₂ gaat opslaan. In 2020 hebben wij verdere stappen gezet in de lopende verkenning van verschillende mogelijkheden. Een deelname van EBN in pilotprojecten voor de productie van waterstof kan een volgende stap zijn in deze verkenning. Wij werkten in 2020 mee aan de visievorming over de rol van blauwe waterstof in de transitie. H-Vision is een project dat wordt opgezet voor grootschalige blauwe waterstof productie. De (grootschalige) productie van blauwe waterstof kan helpen de waterstofketen en -markt op gang te brengen. In 2020 is ook een haalbaarheidsstudie afgerond naar het bijstoken van waterstof als back-up voorziening en bij het voorzien in piekvraag bij warmtenetten. In deze studie is met HVC en DNV-GL een concrete casus in Zwijndrecht uitgewerkt.

24 november 2020

Waterstof op korte termijn geschikt voor piekvermogen en back-up van warmtenetten

Waterstof is een energiedrager die kan worden ingezet voor de verduurzaming van warmtenetten. Als aanvulling op andere duurzame bronnen zoals aardwarmte of aquathermie, die veelal enkel worden ingezet in de basislast, zou waterstof ingezet kunnen worden om de back-up en piekvoorziening te leveren.

1 oktober 2020

Handreiking SEIN: Systeemintegratie Energie in Nederland

Het energiesysteem van de toekomst vergt een goed afgestemd samenspel tussen producenten van energie, netwerkbedrijven, gebruikers van energie en overheden. Een brede coalitie van marktpartijen, waaronder EBN, heeft het initiatief genomen om te onderzoeken hoe dit belangrijke samenspel voor de toekomst goed georganiseerd kan worden. Dat heeft geresulteerd in een handreiking voor het orkestreren van systeemintegratie in Nederland.


Terug naar het overzicht

image
image
image