Ontmanteling en hergebruik: kennis en expertise bundelen en kosten besparen

Olie- en gasinfrastructuur die niet langer gebruikt wordt, moet veilig en duurzaam ontmanteld worden. EBN werkt samen met de olie- en gasbedrijven en NOGEPA in Nexstep aan een effectieve en kostenefficiënte werkwijze. Hiertoe vervult EBN een aanjagende rol in het tot stand brengen van meer samenwerking en het bundelen van activiteiten. Kennis en informatie over de offshore infrastructuur die EBN beschikbaar stelt, zijn belangrijk voor de ontwikkeling van CO₂-opslag en mogelijk ook van offshore waterstofproductie op zee.

Het ontwikkelen van olie en gas

Ontmanteling

Het hoofddoel van Nexstep is om in de periode 2020-2025 een kostenbesparing van 30% te realiseren ten opzichte van de kostenschatting van EUR 7 miljard uit 2016, ofwel gemiddeld 5% per jaar. EBN vervult een aanjagende rol in het tot stand brengen van meer samenwerking en het bundelen van activiteiten. Ook stimuleren we het uitwisselen van relevante informatie en ervaringen en het ontwikkelen van nieuwe kostenbesparende methodieken. Een belangrijk resultaat voor 2020 is de campagne voor het gezamenlijk ontmantelen van (exploratie)putten.

Hergebruik

Om de overgang van de huidige gasinfrastructuur naar infrastructurele aanpassingen voor CO₂-opslag en waterstof, elektriciteit en warmte optimaal en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten te laten verlopen, is het van belang om op korte termijn keuzes te maken. Zonder goede afstemming tussen alle betrokken partijen en het tijdig maken van keuzes zal veel bestaande infrastructuur niet meer beschikbaar zijn voor hergebruik vanwege ontmanteling binnen de komende tien jaar. In onder meer het adviesrapport van de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) over het ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat’ wordt gepleit voor een integrale aanpak en coördinatie en regie vanuit de overheid over infrastructurele projecten die essentieel zijn voor de energietransitie. Voor de ontwikkeling van CO₂-opslag en mogelijk ook van offshore waterstofproductie heeft EBN in 2020 met kennis en informatie over de offshore infrastructuur (leidingen, platforms en putten) bijgedragen aan het project II3050 van Netbeheer Nederland, Tennet en Gasunie. Hetzelfde geldt voor diverse beleidstrajecten zoals de Noordzee Energie Outlook. Voor de ontwikkeling van regionale energiehubs op land, waar verschillende vormen van duurzame energieproductie ontwikkeld gaan worden met aandacht voor synergieën, heeft EBN met partners in Emmen het hergebruik van de voormalige mijnbouwlocatie GZI een stap dichterbij gebracht. Op deze locatie werkt EBN in het consortium GZI Next aan de ontwikkeling van een groengasproject en een project voor de productie van groene waterstof door middel van elektrolyse. Ook heeft EBN in 2020 advies aan het Ministerie Economische Zaken en Klimaat uitgebracht over de potentie die alle overige mijnbouwlocaties op land bieden voor groengasproductie.

2 juli 2020

Re-use & decommissioning report 2020

The third Re-use & decommissioning report provides insight into the expected oil and gas infrastructure that will be taken out of production in the Netherlands over the coming ten years and covers what has been done so far on the repurposing of the infrastructure.

30 juni 2020

Launch Re-use and Decommissioning report 2020

July 2nd Nexstep will launch it’s Re-use and Decommissioning report 2020. Due to COVID 19 we organise this in the form of a webinar.

31 januari 2020

Request for information regarding the abandonment of Mud Line Suspension wells

Nexstep is currently developing a potential multi-operator plug- and abandonment (P&A) strategy for stand-alone Mud Line Suspension (MLS) wells in the Dutch sector of the North Sea.

11 december 2019

“Innovation Excellence” Award for PosHYdon

On December 3rd, the hydrogen pilot PosHYdon received an “Innovation Excellence” Award from the Oil and Gas Council during the World Energy Capital Assembly in London. The World Energy Capital Assembly brings together the oil & gas and finance & investment worlds to discuss emerging and re-emerging energy investment opportunities, to review deals done and to chart E&P activity globally.


Terug naar het overzicht

image
image
image