CO₂-opvang en opslag: een belangrijke (tussen)stap voor de klimaatdoelstellingen

EBN wil door te participeren in alle CCS-projecten in Nederland bijdragen aan de CO₂-reductiedoelstelling van 49% - 55% in 2030. Hergebruik van de productieassets waarin EBN participeert kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren Hiervoor brengen wij partners bijeen en werken actief mee in de diverse grootschalige CO₂-opslagprojecten zoals Porthos en Athos.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat maximaal de helft van de verlaging van CO₂-emissies door de industrie in 2030 wordt gesubsidieerd door middel van CCS. Hierbij wordt CO₂ die de industrie uitstoot afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Voor de andere helft zet de industrie onder andere in op efficiency, elektrificatie, zonne- en windparken en groene waterstof. Voor veel processen in de industrie zijn er echter nog te weinig andere manieren om op korte termijn de uitstoot van CO₂ in de atmosfeer fors te verminderen. Afvang en opslag van CO₂ spelen daarom een belangrijke rol in de Green Deal van de Europese Commissie als een noodzakelijke maatregel om industriële emissies snel terug te dringen. EBN zet zich in om partners samen te brengen en te verbinden. Ook brengt EBN, met focus op het publieke belang, onder meer kennis en expertise in om risico’s te kwantificeren en te beperken. We zetten hier in 2020 verdere stappen als partner in de CO₂-opslagprojecten Porthos en Athos. Porthos (samenwerking van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam) is binnen de EU een vergevorderd project voor grootschalige opslag van CO₂. De Europese Commissie verleende in 2020 een subsidie voor het Porthosproject van € 102 miljoen.

Porthos

9 december 2020

Porthos verwacht geen vertraging als gevolg van voorlopig advies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft in haar voorlopig advies aangegeven dat naar haar mening het milieueffectrapport (MER) voor Porthos op een aantal punten nog moet worden aangevuld. Porthos is het Rotterdamse project voor CO₂-transport en -opslag. De projectorganisatie Porthos en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben aan de Commissie m.e.r. toegezegd binnen twee weken aanvullende informatie aan te leveren die de Commissie m.e.r. kan meenemen bij haar definitieve beoordeling van het MER. Gelet op de onderwerpen die het betreft, verwacht de projectorganisatie geen gevolgen voor de voortgang van het project.

24 november 2020

Porthos en bedrijven werken verder aan CCS

Porthos werkt ook de komende periode samen met vier bedrijven aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO₂. Het gaat om Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. De partijen hebben een nieuwe overeenkomst getekend, als vervolg op de overeenkomst die zij tekenden in het najaar van 2019.

5 oktober 2020

CO₂-opslagproject Porthos heeft zicht op EU-subsidie van € 102 miljoen

De Europese Commissie heeft voorgesteld het Porthosproject € 102 miljoen subsidie te geven. Porthos is een project om CO₂ van de industrie op te slaan onder de Noordzee. Als het Europees Parlement akkoord gaat, dan draagt Europa een flink deel van de investering van Porthos van in totaal € 450 tot 500 miljoen.

Athos

30 oktober 2020

Athos zoekt engineeringpartijen voor volgende projectfase

Na afronding van de feasibility fase eind vorig jaar heeft Athos een aantal concept studies uitgevoerd welke begin tweede kwartaal 2021 in een pre-FEED fase verder vervolgd gaan worden.

6 februari 2020

Athos-project in trek bij potentiële samenwerkingspartners

Athos, het gezamenlijke project van Gasunie, EBN, Port of Amsterdam en Tata Steel gericht op afvang, transport, opslag en hergebruik van CO₂ in de Noordzeekanaalregio, heeft in november 2019 een uitvraag gedaan naar mogelijk geïnteresseerde klanten en CO₂-opslagpartners.


Terug naar het overzicht

image
image
image