image
image

2020: een jaar met twee gezichten

Enerzijds waren de gasprijs en investeringsbereidheid laag, de stikstofcrisis duurde voort en we maakten kosten voor het afhandelen van de schade in Groningen. Gevoegd bij de onzekerheid rond Covid-19, maakte dat dat we uitkwamen op een negatief resultaat. Anderzijds boekte EBN voortgang met het verduurzamen van de gaswaardeketen met nieuwe toepassingen zoals aardwarmte, CO₂-opvang en -opslag en de ontwikkeling van waterstof en groen gas. Daarmee leveren we een substantiële bijdrage aan het versnellen van de energietransitie. In 2021 bouwen we met talrijke concrete energieprojecten en in nauwe samenwerking met een groot aantal partners verder aan het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Zo verbinden we morgen met vandaag.

Jan Willem van Hoogstraten

image

Morgen verbinden met vandaag - systeemintegratie

Carolien Gehrels (Arcadis) en Hans Warmenhoven (EBN), René Schutte (Gasunie) en Barthold Schroot (EBN), Alan Croes (TenneT) en Marc Londo (NVDE) gaan in het kader van morgen verbinden met vandaag met elkaar in gesprek over systeemintegratie. Zij delen hun visie op verduurzaming van de industriële clusters, energieopslag, de waterstofketen en andere thema’s. Lees hier de artikelen over systeemintegratie en de waterstofketen, kijk het filmpje over de industriële clusters en luister naar de podcast over energieopslag.

‘Van tonnenjacht naar bronnenjacht’

Carolien Gehrels (Arcadis): “De waarde van de industrie voor de energietransitie is heel groot.” Kijk hier naar het gesprek tussen Carolien Gehrels en Hans Warmenhoven (EBN) over de verduurzaming van de industrie.

Passie voor energieopslag

Thijs Huijskes (EBN) en Joris Koornneef (TNO) werken samen aan grootschalige energieopslag. Met passie vertellen zij hoe hun werk bijdraagt aan het duurzame energiesysteem van de toekomst.

Waterstof, een noodzakelijke schakel

CO₂-vrije waterstof is een noodzakelijke schakel in de verduurzaming van ons huidige op aardgas gebaseerde systeem. René Schutte (Gasunie) is verantwoordelijk voor het HyWay27 project. Barthold Schroot (EBN) spreekt hem.

Kansen voor systeemintegratie

Voor het energiesysteem van de toekomst moeten alle betrokken partijen nauw samenwerken. Twee deelnemers van de werkgroep systeemintegratie, Alan Croes (TenneT) en Marc Londo (NVDE), delen kansen en uitdagingen.

image
image
image
image

De bijdrage van EBN aan de SDG’s

EBN wil een bijdrage leveren aan het behalen van de SDG’s van de Verenigde Naties. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen vormen de agenda voor overheden en bedrijven voor acties om de wereld een betere plek maken in 2030 door een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en de klimaatcrisis. In Nederland zijn de SDG’s vertaald naar nationaal beleid. Voor het klimaat liggen de ambities en doelstellingen vast in het Klimaatakkoord. EBN draagt bij aan vier SDG’s die het meest relevant zijn voor haar missie en activiteiten: SDG 7 Betaalbare en duurzame energie, SDG 9 Industrie, innovatie en duurzame infrastructuur, SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie en SDG 13 Klimaatactie.

image

Het jaar in thema's

Ontwikkelingen van vandaag en morgen

EBN opereert vanuit de strategische pijlers: Our Dutch Gas, Return to Nature en New Energy. Hiermee geven wij invulling aan de ambities van Nederland om een duurzamer energiesysteem te bouwen met nieuwe toepassingen zoals aardwarmte, CO₂-opslag en de ontwikkeling van waterstof en groen gas. Op weg daarnaar toe kan ons land nog niet zonder gas. EBN bevordert daarom ook een optimale en veilige benutting van Nederlands offshore gas.

Het belang van een dialoog op basis van feiten en cijfers

Met de geïnformeerde dialoog dragen wij bij aan de juiste beeldvorming over de energievoorziening, onder meer met de jaarlijkse infographic met energiecijfers. Ook ontwikkelen en delen wij kennis van (ondernemen in) de Nederlandse ondergrond actief.

Aardwarmte: versnellen is essentieel

EBN is er op gericht de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland te versterken en versnellen. Met SCAN onderzoekt EBN waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor de winning van aardwarmte. Met het mandaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor financiële deelname in aardwarmteprojecten van EBN zijn we in 2020 gaan participeren in aardwarmteprojecten. EBN is als kennis- of samenwerkingspartner betrokken bij het merendeel van de aardwarmteprojecten die in ontwikkeling zijn. In de nieuwe Mijnbouwwet wordt vastgelegd dat EBN in alle nieuwe aardwarmteprojecten meedoet.

CO₂-opvang en opslag: een belangrijke (tussen)stap voor de klimaatdoelstellingen

EBN wil door te participeren in alle CCS-projecten in Nederland bijdragen aan de CO₂-reductiedoelstelling van 49% - 55% in 2030. Hergebruik van de productieassets waarin EBN participeert kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren Hiervoor brengen wij partners bijeen en werken actief mee in de diverse grootschalige CO₂-opslagprojecten zoals Porthos en Athos.

Ontmanteling en hergebruik: kennis en expertise bundelen en kosten besparen

Olie- en gasinfrastructuur die niet langer gebruikt wordt, moet veilig en duurzaam ontmanteld worden. EBN werkt samen met de olie- en gasbedrijven en NOGEPA in Nexstep aan een effectieve en kostenefficiënte werkwijze.

Systeemintegratie en duurzame gassen

We verkennen en ontwikkelen energie-innovaties voor systeemintegraties in de Nederlandse energietransitie. We onderzoeken samen met partners de mogelijkheden voor het opschalen (productie), toepassen en opslaan van waterstof en groen gas binnen de Nederlandse energietransitie.

image
image
image