Aardwarmte

Aardgas wordt voornamelijk gebruikt om in de warmtebehoefte te voorzien. Om het gasgebruik te verminderen is het van belang duurzame warmtebronnen te ontwikkelen. Dit vraagt ook om het ontwikkelen van een warmtemarkt. Aardwarmte als potentiële bron van duurzame warmte is een goed alternatief voor aardgas. Aardwarmte kenmerkt zich door de lokale toepassing ervan. Om aanbod en vraag op elkaar af te stemmen moet aardwarmte als lokale oplossing actief onder de aandacht worden gebracht bij de verschillende Regionale Energie Strategieën (RES) en warmtetransitievisies. EBN speelt hier in nauwe samenwerking met diverse partners actief op in en organiseert bijvoorbeeld in alle regio’s informatiebijeenkomsten. Daarbij is het vergroten van kennis van de ondergrond urgent in gebieden waar nog weinig kennis van de (diepere) ondergrond is. EBN ging in 2019 van start met de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. Hiermee wordt de ondergrond in beeld gebracht in die gebieden waar nog onvoldoende data voorhanden is. Deze data zijn nodig om de potentie van aardwarmte inzichtelijk te krijgen. Ook is EBN actief partner in de verschillende onderzoeken naar ultradiepe geothermie (UDG). Dit is hoge temperatuurwarmte in de diepe ondergrond (dieper dan circa vier/vijf kilometer) geschikt voor toepassing in met name de industrie. Vanuit het Masterplan Aardwarmte werken de betrokken partijen met diverse projecten en activiteiten aan het versterken en verbeteren van de aardwarmtesector.

6 maart 2020

Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy geopend

Op donderdag 5 maart 2020 is het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy’ (RCSG) geopend. Het RCSG is een uniek fieldlab waar aardwarmteprojecten op ware schaal getest kunnen worden. Aardwarmte kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie; in 2050 kunnen we met aardwarmte in een kwart van de warmtebehoefte in Nederland voorzien.

17 februari 2020

Drukbezochte expertmeeting voortgang Masterplan Aardwarmte

Woensdag 29 januari 2020 bezochten ruim 100 warmteprofessionals de expertmeeting over de voortgang van het Masterplan Aardwarmte dat in 2018 is opgesteld door DAGO, Stichting Platform Geothermie, Stichting Warmtenetwerken en EBN, en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

13 februari 2020

Masterplan partners presenteren brochure Aardwarmte in Warmtenetten

Tijdens de Expertmeeting van het Masterplan Aardwarmte in Nederland op 29 januari presenteerde Stichting Warmtenetwerk samen met de Masterplan partners Platform Geothermie, DAGO en EBN de brochure Aardwarmte in Warmtenetten.

14 november 2019

EBN gunt uitvoering Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte aan Berenschot en PanTerra

In opdracht van EBN gaan Bureau Berenschot en PanTerra Geoconsultants het Exploratie- en Ontwikkelplan Aardwarmte Nederland maken. Het doel is om met de huidige kennis een actueel overzicht te geven over hoe en waar aardwarmte in Nederland veilig, verantwoord, duurzaam en kosteneffectief kan worden ontwikkeld. Dit ontwikkelplan is mede bedoeld als actuele informatiebron voor partijen in de dertig Regionale Energiestrategieën (RES-en).

10 oktober 2019

Update Green Deal UDG: ontwikkeling ultradiepe geothermie

De toekomstige ontwikkeling van Ultradiepe Geothermie (UDG) in Nederland wordt de komende jaren onderzocht in de Green Deal UDG. Er zijn inmiddels, van de twaalf in totaal, zeven onderzoeken afgerond over de diepe ondergrond en in zes UDG-consortia in Nederland is meer (onderzoeks)ervaring opgedaan. Op 1 oktober 2019 was het tweede seminar over de voortgang van deze Green Deal die door ruim 150 deelnemers van overheden, kennisinstituten, consultants, grote ...

17 september 2019

Op verkenning voor aardwarmte

Het grootschalig seismisch onderzoek voor aardwarmte is van start gegaan tussen Boxtel en Bronckhorst. Het is een onderdeel van het landelijk onderzoeksprogramma ‘SCAN’ dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door EBN en TNO voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SCAN heeft als doel informatie te verzamelen over de Nederlandse ondergrond. Om zo een goede basis te leggen voor verder onderzoek naar waar onze ondergrond mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte.

27 maart 2019

Opgeruimd staat netjes, in voorbereiding naar de volgende fase

De veldwerkzaamheden van de testlijn SCAN zijn nu dan echt afgerond.

21 maart 2019

Financiële deelname EBN in aardwarmteprojecten

Energie Beheer Nederland (EBN) mag risicodragend deelnemen in aardwarmteprojecten in Nederland. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. EBN zal vooralsnog voor 20% tot 40% deelnemen in projecten. Deelname EBN in aardwarmteprojecten zal na vijf jaar worden geëvalueerd.

25 februari 2019

Seismisch onderzoek SCAN van start

Op 20 februari heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de vergunning afgegeven voor het gebruik van kleine ladingen springstof voor seismisch onderzoek in het testgebied. Dit onderzoek is onderdeel van het landelijke programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart.

1 februari 2019

Opschaling aardwarmte in warmtenetten

In opdracht van EBN en Gasunie hebben de onderzoeksbureaus IF Technology, CE Delft en Berenschot een studie uitgevoerd onder de titel ‘Opschaling aardwarmte in warmtenetten’. Uit deze studie blijkt dat er tot zeven keer meer aardwarmte beschikbaar kan worden gemaakt als bij de ontwikkeling van aardwarmteprojecten een ‘play-based portfoliobenadering’ wordt toegepast. Dit kan omdat deze aanpak de kosten en risico’s van aardwarmteprojecten sterk vermindert.


Terug naar het overzicht

image
image
image