3 Strategie

Het jaar 2030 is de eerste peildatum van het kabinet op weg naar een duurzamere energievoorziening. Die datum komt rap dichterbij. Wij vergroten voortdurend onze kennis van de ondergrond en duurzamere energiebronnen en stellen die kennis beschikbaar voor een versnelde overgang.

Kabinet past klimaatplannen aan

Nederland wil in 2030 49 procent (48,7 megaton) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties presenteerden eind 2018 600 voorstellen om dat doel te bereiken. Begin 2019 volgde een doorrekening van de voorstellen. Daaruit bleek dat een afname van 31 tot 52 megaton CO₂ mogelijk is. Vooral de elektriciteitssector en de industrie behalen waarschijnlijk forse reducties. Maar hoewel het doel van 48,7 megaton binnen de marge valt, vermoeden de rekenaars dat het niet wordt gehaald. Het kabinet heeft daarom aanpassingen voorgesteld, waaronder een CO₂-heffing voor bedrijven en een verlaging van de energiebelasting voor burgers.

Ontwikkeling: snelheid is geboden

Om de doelstellingen van het kabinet op tijd te halen, is het zaak duurzamere energiebronnen te ontginnen en alternatieven voor opslag en transport van energie te onderzoeken.

De energietransitie moet sneller

De klimaatverandering is een urgent probleem. Om de binnenlandse CO₂-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen, hebben we veel werk te doen. Op dit moment is zes procent van ons energieverbruik duurzaam.

Aardgas blijft nodig, maar de productie loopt terug

Ruim veertig procent van het Nederlandse energieverbruik bestaat uit aardgas. Ook in de overgang naar een duurzamere energievoorziening zal gas een belangrijke rol spelen. Intussen wordt de productie uit het Groningenveld afgebouwd en loopt die van de kleine velden terug.

We moeten op zoek naar een alternatief voor aardgas

In de toekomst zullen we in Nederland meer gebruikmaken van elektriciteit. Toch hebben we ook dan gas nodig om in de behoefte aan energie te voorzien. Nu de productie van aardgas afneemt, moeten we andere oplossingen onderzoeken. Waterstof en groen gas, bijvoorbeeld.

De steun voor activiteiten in de ondergrond lijkt af te nemen

Het is noodzakelijk dat we de ondergrond inzetten bij de energietransitie. Tegelijk lijkt er in de samenleving juist minder draagvlak voor activiteiten in de ondergrond.

Ons beleid: veilige, duurzame, betrouwbare, betaalbare én inpasbare energievoorziening

Onze visie

De Nederlandse geologische energiebronnen spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Met onze unieke kennis van de Nederlandse ondergrond en met onze capaciteit om grote, kapitaalintensieve en complexe projecten te realiseren, kunnen we de energietransitie helpen te versnellen.

Onze missie

Het realiseren van waarde uit geologische energiebronnen op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde wijze.

Om beter in te spelen op de veranderingen in de Nederlandse energiesector, kozen we in 2017 voor een organisatiestructuur met multidisciplinaire themateams. 2018 was het eerste volledige jaar waarin medewerkers in het primaire proces binnen deze teams werkten. Zij concentreerden zich op de thema’s Kleine velden, Groningen, Exploratie, Hergebruik & Ontmanteling, Geo-energie, Advies & Innovatie en Geotechnische operaties.

Onze prioriteiten

Our Dutch Gas

Omdat Nederland voorlopig nog behoefte heeft aan aardgas, is het noodzakelijk dat we op zee nieuwe velden exploiteren. Zolang aardgas nodig is en we het veilig en verantwoord kunnen winnen, stimuleren we gasbedrijven om deze velden te benutten.

Return to Nature

De sector kan platformen, putten en pijpleidingen op een veilige, duurzame en kostenefficiënte manier ontmantelen of mogelijk hergebruiken. We stimuleren dit via Nexstep, het Nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, waaraan EBN deelneemt. Hergebruik kan een rol spelen in de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van CO₂ in lege gasvelden en het toepassen van putten op land voor aardwarmte. De kosten van ontmanteling willen we met 30 procent verlagen door kennis te delen, activiteiten te combineren en te innoveren.

New Energy

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland CO₂-neutraal zijn. Aardwarmte past goed in een duurzame mix. Deze energiebaron heeft de potentie om in 2050 in 20 procent van de vraag naar warmte te voorzien. EBN zet samenwerkingsverbanden op om te onderzoeken hoe we aardwarmte op een efficiënte manier kunnen benutten. Als non-operating partner delen we bijvoorbeeld onze kennis en kunde met betrokken partijen. En met een groot aantal partners werkten we in 2018 het Masterplan Aardwarmte uit, met handvatten om het potentieel van aardwarmte in de toekomst zo goed mogelijk te ontsluiten.

We sluiten aan bij VN-doelen

Niet alleen voor het Nederlandse kabinet is 2030 een streefdatum. De Verenigde Naties hebben zeventien duurzame ontwikkelings-doelen geformuleerd die zij in datzelfde jaar beogen te bereiken. Deze sustainable development goals zijn voor ons relevant. Daarom hebben we onze doelstellingen eraan gekoppeld. Op die manier nemen we ook op mondiaal niveau onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2017 selecteerden we drie doelen die aansluiten bij onze rol in de energieketen. In 2018 stemden we onze drie strategische prioriteiten hierop af:


  • VN: duurzame en betaalbare energie
    EBN: New Energy
  • VN: innovatie en duurzame infrastructuur
    EBN: Our Dutch Gas en Return to Nature
  • VN: duurzame consumptie en productie
    EBN: Return to Nature en New Energy


Op deze manier willen we een bijdragen leveren aan het behalen van mondiale doelen.