4 Resultaten

EBN creëert economische en maatschappelijke waarde met investeren en het bij elkaar brengen van partijen, het ontwikkelen en toepassen van kennis en het beheren van onze deelnemingen. Daarbij streven we nadrukkelijk naar het behalen van concrete resultaten uit kennisontwikkeling en innovatie, kennisdeling, en samenwerking.

Resultaten per strategische prioriteit

Our Dutch Gas

  • Kennisontwikkeling, innovatie en kennisdeling

Het Groningenveld is onderwerp van intensieve studie. We volgen onderzoek van anderen en doen zelf onderzoek. De resultaten delen we intern, maar ook met bijvoorbeeld de NAM en kennisinstituten.

Tussen het aanvragen van exploratievergunningen en de toekenning ervan zitten soms jaren. Dit schrikt potentiële investeerders af, wat kan leiden tot minder gaswinning. Na onderzoek van EBN is de aanvraagperiode verkort.

In een workshop voor operators lichtten we een mogelijk acquisitieprogramma toe voor gebieden waarvan geen seismische gegevens beschikbaar zijn. Ook organiseerden we een Exploratie Dag voor de Nederlandse E&P-industrie.

  • Samenwerking

Nu veel gasvelden aan het eind van hun productiecyclus raken, verkopen grote partijen hun aandeel in die velden aan kleinere afnemers. Dat brengt financiële risico’s met zich mee. Vorig jaar ontwikkelde EBN samen met Nogepa een systeem dat deze risico’s moet beperken en startten vergunninghouders met de implementatie van dit nieuwe systeem.

Om meer Nederlands gas te vinden, zijn investeringen van binnen- en buitenlandse olie- en gasbedrijven nodig. We ondernamen actie om investeerders aan te trekken. Twee operators hebben vergunningen aangevraagd, twee andere bedrijven onderzoeken de mogelijkheden.

Ook in 2018 gaven we het ministerie van Economische Zaken en Klimaat informatie en berekeningen voor de herijking van het kleineveldenbeleid. Dat beleid is onder meer belangrijk om de levering van Nederlands gas veilig te stellen. De minister gebruikte onze gegevens bij het beantwoorden van Kamervragen.


Return to Nature

  • Kennisontwikkeling, innovatie en kennisdeling

Met hulp van EBN organiseerde Nexstep, het Nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, werksessies die resulteerden in het innovatieprogramma Road to 30%. Dit programma zet in op een kostenbesparing van dertig procent bij de ontmanteling van infrastructuur.

  • Samenwerking

Samen met onder meer Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie bereidt EBN een project voor waarbij CO₂ van de industrie uit de haven wordt verzameld en opgeslagen in gasvelden onder de Noordzee. In 2018 ondertekenden de partners een akkoord voor samenwerking in de conceptselectfase van het zogeheten Porthos-project.

In de eerste helft van 2018 deelden operators hun planning voor de ontmanteling van putten, platforms en pijpleidingen met Nexstep. Deze informatie vormt de basis voor een eventuele gezamenlijke ontmantelingscampagne. Het voorbereiden van die campagne zou in 2019 moeten starten.


New Energy

  • Kennisontwikkeling, innovatie en kennisdeling

Met het oog op de energietransitie inventariseerden we samen met TNO-AGE de verschillende vormen van energieopslag in de Nederlandse ondergrond. We deden dit op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat met de studie een nieuwe visie op opslag wil vormen.

Met Stichting Platform Geothermie en andere partijen praatten we provincies, gemeenten, waterschappen en woningcorporaties bij over de mogelijkheden van aardwarmte in de warmtetransitie. We deden dit onder meer tijdens het VNG Jaarcongres en op bijeenkomsten die we zelf organiseerden.

  • Samenwerking

We willen onze kennis en expertise op een efficiënte manier delen met de aardwarmtesector. Daarom hebben we samenwerking gezocht met uiteenlopende partijen in de branche. Dat leidde tot gezamenlijke initiatieven, zoals het Masterplan Aardwarmte Nederland en de studie Opschaling aardwarmte in warmtenetten.

In 2018 besteedden we het seismische onderzoek langs de lijn Utrecht-Almere Europees aan. De contracten zijn getekend. De dertig kilometer lange testlijn moet onder meer inzicht bieden in de technische en economische aspecten van seismisch onderzoek in Nederland.


Maatschappelijke resultaten

Materiële thema's

De jaarlijkse materialiteitsbepaling vormt de basis voor de inhoud van ons jaarverslag. We geven in ons jaarverslag een toelichting op de onderwerpen die wij van materieel belang achten voor de waardeketen waarbinnen wij opereren en onderwerpen waarvan onze stakeholders hebben aangegeven dat ze van materieel belang voor EBN zijn.

Interactie

  • Overleg met belanghebbenden

Ook in 2018 zochten we onze stakeholders regelmatig op. Zo bespraken we met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de uitvoerbaarheid van de kabinetsplannen op energiegebied. Met overheden op verschillende niveaus – van rijksoverheid tot waterschap – praatten we over de ontwikkeling van aardwarmte. En omwonenden informeerden we op informatiebijeenkomsten over de ontwikkeling van aardwarmte.

  • Nieuwe versie energie-infographic

We publiceerden een nieuwe versie van onze infographic over het Nederlandse energiesysteem. Naast cijfers over productie, verbruik en CO2-uitstoot bevat de jongste versie een klimaatthermometer. Met de infographic bereiken we een breed publiek en dragen we bij aan een geïnformeerde discussie over het energiesysteem.

Duurzaamheid

We leveren een bijdrage aan de energietransitie en werken, samen met partners, aan het verduurzamen van de olie- en gasactiviteiten waarin we deelnemen. Die verduurzaming, vertaald in concrete doelstellingen, verankerden we afgelopen jaar in onze strategische doelen. Over deze doelen rapporteren we jaarlijks, net als over de duurzaamheidsprestaties (energieverbruik, veiligheid en broeikasgasemissie) van ons aandeel in de Nederlandse gasproductie en booractiviteiten.

Draagvlak

Door de aardbevingsproblemen in Groningen staat de reputatie van onze sector onder druk. Die druk kan leiden tot weerstand tegen andere projecten in de ondergrond, bijvoorbeeld voor aardwarmte.


We zijn daarom transparant in onze voorlichting en informatievoorziening naar belanghebben­den en organiseren de dialoog over de nut en noodzaak van het gebruik van de ondergrond als essentieel onderdeel van een veilige, betaalbare, betrouwbare en inpasbare duurzame energievoorziening. Wij doen dit samen met sectorpartners waarbij ieder zijn eigen rol neemt.We laten ons vaker zien op symposia, congressen en beurzen en ontwikkelden in 2018 een lespakket voor basisschoolleerlingen over energie en de energietransitie. Ook vernieuwden we onze website, met veel informatie over de energietransitie.

Personeelsbeleid

In 2018 groeide EBN van 82 naar 104 medewerkers in 2018. Gerekend in fte is dit een stijging van 21%. Met driejarige traineeships investeren we nadrukkelijk in jong talent. Op die manier ontwikkelen we een nieuwe generatie ambitieuze collega’s: mensen die bewust kiezen voor de energiesector en die willen bijdragen aan het duurzame energiesysteem van de toekomst