2 Over EBN

Het kabinet wil de uitstoot van CO₂ drastisch beperken. Daarom zet het in op een verschuiving naar duurzamere vormen van energie. Als uitvoerder van overheidsbeleid is EBN betrokken bij het verstandig benutten van gas en olie. Ook zetten we onze kennis en expertise in voor de verduurzaming van de energievoorziening.

Energising the transition

Energie Beheer Nederland B.V., kortweg EBN, is honderd procent eigendom van de Nederlandse Staat. We voeren delen van het energiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit. Tot 2016 richtten we ons vooral op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Door kennis te delen en partijen samen te brengen, zijn we nu een actieve speler in de energietransitie in Nederland.

Investeren in duurzaamheid en kennisdeling

Al onze activiteiten zijn terug te voeren op drie kerntaken (zie ook illustratie):

We investeren en we werken samen

We stimuleren het veilig, duurzaam en zo goed mogelijk benutten van gas- en olievelden. Ook zetten we ons in voor hergebruik of ontmanteling van oude pijpleidingen en platformen. Met collega’s uit de sector bevorderen we daarnaast het ontsluiten van aardwarmte en verkennen we de mogelijkheden van CO₂-opslag in lege gasvelden onder zee.

We bundelen en delen kennis en data

We hebben veel kennis en data over de ondergrond in huis. Die vullen we aan met gegevens van partners en delen we met de Nederlandse energiesector. Verder doen we onderzoek en werken we mee aan studies van anderen. Ook verdiepen we ons in de mogelijkheden van aardwarmte en de opslag van energie en CO₂. Bovendien adviseren we het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

We beheren onze deelnemingen in olie- en gasmaatschappijen

Als non-operating partner werken we samen met olie- en gasbedrijven. We adviseren onze deelnemingen om, als het kan, te blijven investeren in de opsporing en winning van Nederlands gas. Vóór 2025 willen we deze bedrijven een overzicht bieden van alle economisch kansrijke olie- en gasvelden op zee.

Impact op de maatschappij

Onze activiteiten hebben effect op de wereld om ons heen. Op de energievoorziening, bijvoorbeeld. Maar ook op de economie, de leefomgeving en het milieu.

Positieve effecten

  1. Bedrijven in de sector kunnen gebruikmaken van onze expertise op het gebied van de ondergrond.
  2. Nederland is verzekerd van een veilige, betrouwbare, betaalbare, inpasbare en steeds duurzamere energievoorziening.
  3. Met onze kennis van aardwarmte en CO₂-opslag helpen we de energietransitie te versnellen.
  4. De netto-opbrengst van energie, inclusief heffingen en belastingen, komt ten goede aan de Nederlandse schatkist.
  5. Duurzame energie uit de Nederlandse ondergrond biedt enorme kansen voor de lokale economie.
  6. De energiesector zorgt direct en indirect voor werkgelegenheid.

Negatieve effecten

  1. De gaswinning in Groningen heeft veel invloed op de lokale leefomgeving. Aardbevingen veroorzaken schade aan gebouwen en infrastructuur en resulteren in een negatieve veiligheidsbeleving van bewoners in het winningsgebied.
  2. Winning en verbruik van olie en gas hebben effect op het milieu en dragen bij aan het broeikaseffect.
  3. Pijpleidingen kunnen soms lekken (beperkt risico). Deze lekkages vervuilen in dat geval de directe omgeving.

Bijdragen aan de energieketen

De energieketen bestaat uit vijf schakels. Aan vier daarvan levert EBN samen met andere partijen een bijdrage.

Het zoeken en winnen van energiebronnen

Wij investeren mee in het zoeken, winnen en opslaan van energie, aardgas en aardolie, door gas- en oliebedrijven. Dat is een van onze kernactiviteiten. Als kennispartner investeren we in het verkennen van de mogelijkheden van aardwarmteWe delen mee in zowel de kosten als de opbrengsten.

De verkoop van olie en gas

Aardolie en aardgas worden door olie- en gasbedrijven verkocht aan groothandelsbedrijven. Een van die bedrijven is GasTerra, dat gas verkoopt aan tussenhandelaren en eindgebruikers. EBN is medeaandeelhouder van GasTerra en betrokken bij het beleid ervan.

Het opslaan van energiebronnen

Soms verstrijkt er tijd tussen de productie van gas en het gebruik ervan. Daarom is opslagcapaciteit nodig. EBN is mede-eigenaar van vier vier ondergrondse gasopslagfaciliteiten. In de toekomst kunnen waterstof en groengas een tijdelijke plek in lege gasvelden vinden.

Het opslaan van CO₂

Met partners uit de sector hebben we de mogelijkheden verkend van het gebruik van lege gasvelden voor de opslag van CO₂. Porthos, ons samenwerkingproject rond dit thema met Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam, biedt kansen.

Het gebruik van energiebronnen

In het transport en de distributie van energie speelt EBN geen rol.

Het hergebruiken of ontmantelen van gebruikte infrastructuur

Pijpleidingen, putten en andere objecten die in onbruik raken, kunnen mogelijk voor andere doeleinden worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan waterstoftoepassingen, de opslag van CO₂ of elektrificatie. EBN stimuleert het veilig, duurzaam en kostenefficiënt ontmantelen of mogelijk hergebruiken van infrastructuur.